22 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep 'Wetenschapsbeleid' van de 'Conseil économique, social et environnemental de Wallonie' (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 november 2008 tot rationalisering van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019 betreffende de vervanging van bepaalde leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Gelet op het verzoek om wijziging van de samenstelling van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), behoorlijk vergezeld van de lijst van de kandidaten voor de te verlenen mandaten;

Op de voordracht van de Minister van Onderzoek;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019, wordt gewijzigd als volgt:

Voor de sociale gesprekspartners:

Mevr. Julie Leroy (UWE) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van mevr. Valérie Debois;

De heer Philippe Denoel (UWE) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van de heer Fabian Scuvie;

Mevr. Laure Homerin (FGTB) wordt benoemd tot gewoon lid ter vervanging van mevr. Isabelle Michel;

De heer Frédéric Druck (UWE) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer André Cochaux;

De heer Xavier Cornet (FGTB) wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer José Sterkendries;

Mevr. France-Lise Caron (CSC) wordt benoemd tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT