21 SEPTEMBER 2023. - Besluit 2023/1950 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vervanging van een lid als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties. binnen de raad van bestuur van de 'Office francophone de la Formation en Alternance'

Het College,Gelet op de bijzondere wet van institutionele hervormingen van 8 augustus 1980, op de artikelen 4, 17°, en 92bis, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;Gelet op het decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 4°, en 10, § 1;Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;Gelet op het decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 4° en 10, § 1;Gelet op het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel, op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 maart 2009 houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 november 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;Gelet op het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT