21 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van het Europees programma bestemd voor de scholen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Landbouw,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie;

Gelet op het Waals landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.4, D.17, D.61, § 2, D.185 tot D.187 en D.241 tot D.243;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van de Europese regeling bestemd voor de basisscholen overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2017 waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van het Europees programma bestemd voor de basisscholen overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, inzonderheid op artikel 1, artikel 5, eerste lid, artikel 7, eerste lid, 8° en tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT