21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het visserij-arbeidscertificaat bedoeld in Titel 2 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector, artikel 25;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 25 juni 2020 en 30 juni 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 14 juli 2020 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2/, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Noordzee,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het visserij-arbeidscertificaat, bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 1.

Art. 2. Het visserij-arbeidscertificaat, dat ten voorlopige titel wordt afgeleverd, bedoeld in artikel 17 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 2.

Art. 3. De visserij-arbeidscertificaten bedoeld in artikelen 10 en 17 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector worden uitgereikt door het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 15 november 2020.

Art. 5. De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zekerheid en de minister bevoegd voor Maritieme Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken

 1. DE BLOCK

  De Minister van Werk,

 2. MUYLLE

  De Minister van Noordzee

  Ph. DE BACKER

  _______

  Nota

  Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:

  Wet van 12 juni 2020, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2020

  Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 21 september 2020 besluit tot vaststelling van het model van het visserij-arbeidscertificaat bedoeld in Titel 2 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector

  Voor de raadpleging van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT