21 OKTOBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen voor het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor schoolgebouwen en het waarborgfonds;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Tot lid van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen worden benoemd:

 1. vertegenwoordiging van de leden van de regering die bevoegd zijn voor onderwijsaangelegenheden:

  1. Frédéric DOMS;

  2. Jean-Christophe PANNAYE;

  3. Nastasja EGGERICKX;

  4. Annick LE BOULENGE;

 2. vertegenwoordiging van het lid van de regering dat bevoegd is voor de begroting:

  1. Laurent DE SELYS;

  2. Valérie DEJARDIN;

 3. als vertegenwoordigers van het gesubsidieerd vrij onderwijs:

  1. Jacques MAITRE;

  2. Pierre JACQUES;

  3. Daniel ALBERT;

  4. Patrick du BOIS;

  5. Guy LATTENIST;

  6. Raymond VANDEUREN;

 4. als vertegenwoordigers van het officieel gesubsidieerd onderwijs:

  1. Roberto GALLUCCIO;

  2. Jacques BENTHUYS;

  3. Sébastien SCHETGEN;

  4. Isabelle ROUSSEY;

  5. Marie-Astrid ATTOUT-BERNY;

  6. Laurent LEONARD;

   Art. 2. De volgende personen worden door de regering tot afgevaardigde van de raad van beheer benoemd:

  7. Philippe KENNES op de voordracht van de minister(s) die onder zijn/haar (hun) bevoegdheid schoolgebouwen heeft (hebben);

  8. Julien MEDROS, op de voordracht van de minister(s) bevoegd voor de financiën en/of de begroting.

   Art. 3. Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT