21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 van 22 december 2020 (gepubliceerd op 29 december 2020) en art. 1-01-5 in het bijzonder.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124 ;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte n° 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Overwegende dat de M.I.V.B. opgericht is als naamloze vennootschap o.a. belast met de promotie en de uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de tussenkomst van het samenwerkingsakkoord BELIRIS in het project van hoog performant openbaar vervoer en meer in het bijzonder de verwezenlijking van de Metrolijn 3, Noord - Bordet.

Overwegende dat het begrotingsprogramma van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 in zijn hoofdstuk 1 - Mobiliteit, een budget voorziet van 50.000.000 EUR voor dit initiatief in het jaar 2021;

Overwegende dat de studies en werken van deze nieuwe lijn van hoog performant openbaar vervoer van nationaal en internationaal belang zijn;

Overwegende dat het protocolakkoord dat in dit kader werd afgesloten en goedgekeurd werd op dinsdag 27 september 2016, enerzijds voorziet dat de subsidie mag gebruikt worden door de M.I.V.B. voor de financiering van de modernisatie van de premetro naar metro, de metro of de aankoop van rollend materieel en anderzijds dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de M.I.V.B. zich ertoe verbinden het gehele project Noordstation - Bordet, inclusief de constructie van een depot te Haren te financieren en hiervoor op het gepaste ogenblik de nodige vereffeningskredieten zullen voorzien;

Gelet op de bijaktes bij het protocolakkoord die in dit kader werden afgesloten en goedgekeurd werden op 03 december 2018 en 17 november 2021 die de verderzetting van het protocol voorzien voor de jaren 2018 tot 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 27 september 2021 ;

Op de voordracht van Onze Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT