21 MEI 2021. - Ministerieel besluit tot oprichting van een expertencommissie grensoverschrijdend gedrag voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, artikel 13;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, artikel 7, § 2.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het rapport van 31 maart 2021 van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek (OOG) over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek met focus op de topsportwerking artistieke gymnastiek dames van Gymnastiek Vlaanderen vzw (Gymfed) formuleerde een aantal aanbevelingen.

- Gymfed gaat met alle aanbevelingen van het OOG-rapport aan de slag en stelt hiertoe een operationele taskforce samen die de problemen rond grensoverschrijdend gedrag zal aanpakken via een concreet actieplan.

- De oprichting van een expertencommissie grensoverschrijdend gedrag is aangewezen om de opvolging van de aanbevelingen uit het OOG-rapport te bewaken met het oog op het gezond en ethisch sporten.

- Op grond van hun deskundigheid worden de hierna vermelde personen benoemd als lid van de expertencommissie grensoverschrijdend gedrag voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT:

Artikel 1. Er wordt een expertencommissie grensoverschrijdend gedrag voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek, hierna genoemd expertencommissie grensoverschrijdend gedrag opvolging aanbevelingen rapport OOG Gymfed, opgericht met als opdracht:

  1. het opvolgen en controleren van de voortgang van de werking van de taskforce van Gymfed en de manier waarop Gymfed met de aanbevelingen van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek aan de slag gaat;

  2. verslag en advies uitbrengen aan de minister om zo nodig het actieplan van Gymfed bij te sturen.

    De expertencommissie komt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT