21 MAART 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8;Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, artikel 38/1, § 1, § 3 en § 4, vervangen bij de ordonnantie van 24 december 2021;Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;Op de voordracht van de minister van Leefmilieu en Waterbeleid,Na beraadslaging,Besluit :HOOFDSTUK 1. - Sociale tegemoetkomingArtikel 1. Artikel 2, paragraaf 1, tweede lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT