21 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022

Stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector (Overeenkomst geregistreerd op 29 augustus 2022 onder het nummer 174726/CO/330)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van Wallonië :

- de bejaardentehuizen;

- de rust- en verzorgingstehuizen;

- de serviceflats;

- de dagverzorgingscentra;

- de dagcentra;

- de revalidatiecentra;

- de initiatieven voor beschut wonen;

- de psychiatrische verzorgingstehuizen;

- de overlegplatforms inzake palliatieve zorg;

- de multidisciplinaire ondersteuningsteams in palliatieve verzorging.

Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2. Context en doelstellingen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst :

- voert de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 uit voor de Waalse non-profitsector;

- sluit aan op de gezamenlijke wil van de sociale partners om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de sector aantrekkelijker te maken wat banen betreft, de aanwezigheid van werknemers bij de rechthebbenden te vergroten, in het bijzonder in tijden van personeelstekort, en om de kwaliteit van de zorg en begeleiding van personen te verbeteren;

- heeft tot doel de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die daar vragende partij voor zijn, te verbeteren in de zin van vast werk, contractuele arbeidstijd en overeenkomstige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT