21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de landbouw

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020

Eindejaarspremie

(Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161894/CO/144)

Premabule

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona toe te voegen aan de dagen die gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van :

- de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid;

- de werkgevers die als hoofdactiviteit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Onder "werknemers" worden verstaan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT