21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers entrainers (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor de sport;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Nationaal Paritair Comité voor de sport

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020

Arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159525/CO/223)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de volleybalclubs die deelnemen aan de Liga A Heren en op deeltijdse en voltijds betaalde volleybalspelers en trainers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst volgens de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2. De collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur, te weten van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022.

HOOFDSTUK III. - Loon

Art. 3. § 1. Het loon van de betaalde volleyballer en trainer (in arbeidsrechtelijke zin) bestaat uit de volgende elementen :

- Het vast bruto maandsalaris;

- De wedstrijdpremies;

- Andere contractuele vergoedingen;

- De contractuele voordelen in natura, onder meer het beschikken over een woning, een voertuig of andere voordelen in natura;

- Eventuele werkgeversbijdragen in de groepsverzekering.

§ 2. Kostenvergoedingen (onder andere, verplaatsingskosten, kosten eigen aan de werkgever, kledijvergoeding,...) maken geen deel uit van het loon zoals voorzien in § 1 en tellen niet mee voor het bereiken van het minimumloon.

§ 3. Het loon moet contractueel voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, voordelen in natura, premies,...) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd wordt. Voor het bereiken van het minimumloon wordt rekening gehouden met de loonelementen opgesomd in de Loonbeschermingswet. Kostenvergoedingen worden niet meegerekend voor het bereiken van het minimumloon. Het jaarlijks minimumloon moet worden behaald ongeacht de duurtijd van het contract in dat seizoen. Het jaarlijks minimumloon wordt vastgelegd door het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

§ 4. Het loon wordt uitbetaald uiterlijk de 7de werkdag na de rechtgevende maand waarin de prestaties werden geleverd. De club is verplicht de maandelijkse loonfiches aan de speler/trainer te overhandigen op het ogenblik van de uitbetaling van het loon.

§ 5. Indien de club een wagen ter beschikking stelt aan de speler of aan de trainer, neemt de club de verzekering van de wagen ten laste en kan een franchise van max. 500 EUR aangerekend worden aan de speler of de trainer voor een ongeval in fout.

HOOFDSTUK IV. - Minimum aantal betaalde sportbeoefenaars

Art. 4. Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren voor het seizoen 2020/2021 verplicht een minimum aantal van 4 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben.

Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren voor het seizoen 2021/2022 verplicht een minimum aantal van 4 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben. Beide partijen kunnen echter vóór 1 mei 2021 beslissen om het minimum aantal betaalde sportbeoefenaars voor het seizoen te 2021/2022 verhogen mits gezamenlijke schriftelijke mededeling aan het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Art. 5. Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren verplicht één volleybalcoach onder bediendecontract hebben die een loon ontvangt dat minstens gelijk is aan het deeltijds loon voor een betaalde sportbeoefenaar.

Art. 6. § 1. In uitzondering van artikel 4 moet voor deelname aan de competitie in Liga A Heren een club komende uit de Liga B Heren en die stijgt naar de Liga A Heren verplicht slechts een minimum aantal van 2 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben.

§ 2. In uitzondering van artikel 4 kan een club die spelers tewerkstelt met een studentencontract en de wettelijke regels inzake studentenarbeid toepast, maximum 2 van dergelijke studentencontracten in rekening brengen om het minimum aantal van 4 deeltijds betaalde sportbeoefenaars te bereiken.

§ 3. Verdere uitzonderingen op artikel 4 en 5 kunnen niet aangevraagd of toegekend worden.

Art. 7. De Liga A Heren maakt voorafgaand aan de start van de competitie (uiterlijk 15 september) een nominatieve lijst met betaalde volleybalspelers en -coaches over aan het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

HOOFDSTUK V. - Contractstabiliteit

Art. 8. De contracten tussen clubs en betaalde volleyballers worden afgesloten voor maximum 5 jaar. Het contract vangt aan ten laatste op 1 augustus - behalve voor spelers die effectief later worden aangeworven - en loopt minimum tot het einde van elk seizoen (15 mei) in de loop waarvan ze getekend worden. Bij niet-naleving van het minimum is de speler gerechtigd op betaling tot het einde van dat seizoen. In geval van een meerjarig contract moet elke maand van het contract vergoed worden.

Art. 9. De speler van wie het contract afloopt overeenkomstig de contractuele bepalingen is vrij om een arbeidsovereenkomst af te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT