21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep) (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep).

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020

Invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep) (Overeenkomst geregistreerd op 26 november 2020 onder het nummer 162105/CO/113)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf ressorteren (PC 113), met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen (PSC 113.04).

Met "werknemers" worden bedoeld : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 2011, 20 september 2012, 30 december 2014, 30 januari 2017, 8 oktober 2017 en 13 december 2017.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) :

- nr. 138 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT