21 JULI 2023. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, inzonderheid artikel 2.06.3 ;

Overwegende dat op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 154.000 euro dat is bestemd tot de dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut ;

Overwegende dat op 5 januari 2023 een projectoproep is gericht aan de diverse federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut ;

Overwegende dat de projecten die hierop zijn ingediend door het Africa Museum, de FAVV, de Federale Pensioendienst, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD WASO, het IGVM, de Regie der Gebouwen, de RIZIV, de RVA, Sciensano, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie, de FOD Financiën en BELSPO zijn binnen deze projectoproep;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 22-06 2023;

Op de voordracht van onze Minister van Ambtenarenzaken en onze Staatssecretaris voor Begroting;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet en een vereffeningskrediet ten belope van 154.000 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 (basisallocatie 06.40.22.01.00.02) van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023.

Dit bedrag van 154.000 euro zal verdeeld worden overeenkomstig de tabel hieronder.

Benaming van de organisatieDénomination de l'organisation Wettelijke artikelen Articles légaux Departement Afdeling Programma Activiteit Basisallocatie Vastleggingskrediet Vereffeningskrediet Département Division Programme Activité Allocation de base Crédit d'engagement Crédit de liquidation Musée royal de l'Afrique CentraleAfrica Museum 00 00 0 0 161100 5.554,73 € 5.554,73 € AFSCAFAVV 25 54 5 1 414001 4.589,56 € 4.589,56 € Service fédéral des PensionsFederale Pensioendienst 24 58 1 1 429001 24.396,29 € 24.396,29 € SPF IntérieurFOD...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT