21 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen ;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten ;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 73 en 85 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013 houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen ;

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden aangesteld als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie:

 1. Brussels Planningsbureau ;

 2. Brussel Preventie en Veiligheid ;

 3. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp ;

 4. Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ;

 5. Gewestelijk Agentschap voor Netheid ;

 6. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (werkingskosten).

  Art. 2. Voor de volgende autonome bestuursinstellingen van eerste categorie worden intern als controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen aangesteld:

 7. De heer Omar BENYAHYA bij het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest ;

 8. De heer Joël DUBASIN en mevrouw Vera MOMBEEK bij het Leefmilieu Brussel, het Brussels Instituut voor Milieubeheer en bij het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid.

  Art. 3. De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT