21 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu tot opheffing van het ministerieel besluit van 4 februari 2020 tot aanstelling van de effectieve leden en plaatsvervangers van de controlecommissie voor prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu,

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de artikelen 70 tot en met 78;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 5,1° ;

Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, hierna de "bodemordonnantie" genoemd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van bodemsaneringsaannemers, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016, hierna het "besluit van 15 december 2011" genoemd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2017 tot aanstelling van de effectieve leden en plaatsvervangers van de controlecommissie voor prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit tot aanstelling van de effectieve leden en plaatsvervangers van de controlecommissie voor prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers;

Gelet op de beslissing van mevrouw Karen van Geert, lid van een representatieve organisatie van bodemverontreinigingsdeskundigen, om haar mandaat niet te verlengen en de kandidatuur van de heer Steven Deleersnyder;

Gelet op het ontslag van mevrouw Sarah Strack van Leefmilieu Brussel en de kandidatuur van de heer Julien Rubin van Leefmilieu Brussel;

Gezien de ontbinding van ASENAS (Franstalige representatieve organisatie van bodemsanerings-aannemers) en de oprichting van 2 nieuwe representatieve organisaties van Franstalige bodemsaneringsaannemers ADEPOL en ASENAS (gecreëerd op basis van de vroegere organisatie met dezelfde naam), wordt de kandidatuur als effectief lid voorgesteld van de heer François Moesen (DC Environnement voor ASENAS) in plaats van de heer Stéphane Verstraete (SolAZ); De heer Jean-Philippe Guilmot (Sarpi Remediation voor Adepol) blijft plaatsvervanger ; Tevens wordt een jaarlijkse rotatie voorgesteld tussen het effectief en het plaatsvervangend lid;

Met het oog op de pensionering van de heer Jean-Pierre Janssens op 31 maart 2023, wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT