21 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, artikel 5bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 september 2022;

Gelet op het voorstel van 13 december 2022 van de in college vergaderde leidende ambtenaren van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het voorstel van 15 februari 2023 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Worden aangewezen om te zetelen in het comité voor de weging van de mandaatfuncties:

In de hoedanigheid van personeelsleden van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met expertise inzake weging die competent zijn inzake humanresourcesmanagement:

 1. Voor de Nederlandse taalrol:

  - dhr. Robby Vanlaer;

  - mevr. Eva Delannoye.

 2. Voor de Franse taalrol:

  - dhr. Matthieu Mauroit;

  - mevr. Amina Mougas.

  In de hoedanigheid van personeelsleden van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met expertise inzake weging die competent zijn inzake begrotingsaangelegenheden:

 3. Voor de Nederlandse taalrol:

  - mevr. Elke Cobbaut.

 4. Voor de Franse taalrol:

  - dhr. Marc Evrard.

  § 2. Worden aangewezen om te zetelen in het comité voor de weging van de mandaatfuncties:

  In de hoedanigheid van leden aangewezen door de in college vergaderde leidend ambtenaren van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en die over minimum één jaar ervaring inzake...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT