21 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen,

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 108;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen;

Gelet op de pensionering van de heer Christian Dekeyser met ingang van 1 maart 2023;

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot stemgerechtigd plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, als vertegenwoordiger van de leidend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT