21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor de controle van verzoeken aan sommige officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, artikel 24, § 2, zoals ingevoerd door de wet van 20 juli 2022 betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 februari 2005, 24 juli 2008, 26 april 2009, 1 september 2016 en 30 juli 2021;

Gelet op het voorstel van 24 augustus 2022 van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Overwegende dat artikel 24, § 2, van de wet van 17 januari 2003 bepaalt dat onder de officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie officieren van gerechtelijke politie worden aangewezen die belast worden met de controle op de volgende verzoeken gericht aan de operatoren:

- de verzoeken om identificatiegegevens, en;

- de verzoeken om toegang tot een databank om de naleving door een operator te controleren van de artikelen 126, 126/1, 126/2, 126/3 of 127, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT