21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage A1 van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 79;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden;

Gelet op het advies van het Technisch Comité voor de zeevisserij, gegeven op 4 januari 2022;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor arbeidsongevallen bij Fedris, gegeven op 17 januari 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 20 oktober 2022;

Gelet op het advies nr. 72.500/1 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage A1 van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 mei 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "Matroos-motorist" worden vervangen door het woord "Motorist";

  2. de woorden "Aspirant dek-motoren" worden telkens aangevuld met de woorden "(Scheepsjongere hoger brevet)";

  3. de woorden "Klasse B. Vissersvaartuigen met een motor van 132 kW tot 221 kW" worden vervangen door de woorden "Klasse B. Vissersvaartuigen met een motor van 132 kW en meer";

  4. in de "Klasse B. Vissersvaartuigen met een motor van 132 kW en meer", gewijzigd bij het artikel 1, 3°, van dit besluit, wordt de lijn

    Matelot léger 22.466,20 22.466,20 Lichtmatroos 22.466,20 22.466,20

    vervangen door de lijn :

    Matelot léger 34.680,67 * Lichtmatroos...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT