21 DECEMBER 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van een hybride opleiding in het onderwijs voor sociale promotie

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende de organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 120, § 1, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2022;

Gelet op het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, artikel 5, § 2;

Gelet op het regeringsbesluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van e-learningactiviteiten door het onderwijs voor sociale promotie ;

Gelet op de "Gender"-test die op 4 juli 2022 is uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van vakbondsonderhandelingen binnen het onderhandelingscomité van Sector IX, het provinciaal en lokaal comité voor de openbare diensten, afdeling II, en het onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs overeenkomstig de nadere regels van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de openbare besturen en de vakbonden van de personeelsleden van deze besturen en van het decreet van 19 mei 2004 betreffende de onderhandelingen in de Franse Gemeenschap, gesloten op 23 augustus 2022;

Gelet op het op 24 augustus 2022 gesloten onderhandelingsprotocol in het onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap, Wallonie Bruxelles Enseignement en de federaties van inrichtende machten;

Gelet op het advies nr. 72.626/2 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Afdeling 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. "decreet" : het decreet van 16 april 1991 houdende de organisatie van het onderwijs inzake sociale promotie;

  2. "hybride onderwijs": leervorm gedefinieerd in artikel 5bis, 15°, van het decreet;

  3. "docent" : de leraar of deskundige waarop een beroep wordt gedaan onder de voorwaarden bepaald in het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een beroep wordt gedaan op deskundigen, aangeworven op basis van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT