21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2022 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing van 20 september 2021 betreffende de vervanging van feestdagen in 2022;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De in bijlage overgenomen beslissing van 20 september 2021 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2022 wordt algemeen verbindend verklaard.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 4 januari 1974,

Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974.

Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324)

Beslissing van 20 september 2021 betreffende de vervanging van feestdagen in 2022

Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, worden de volgende feestdagen die met een zondag of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT