21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2011 en 15 januari 2018;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de textielnijverheid, gegeven op 22 september 2021;

Gelet op advies 70.348/1 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, uitgezonderd de werkgevers en hun werklieden uit de subsector breigoednijverheid en de werkgevers en hun werklieden van de veredelingsbedrijven die voor rekening van derden werken en van de bedrijven die uitsluitend voor rekening van derden "piqureren".

Art. 2. § 1. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel worden geschorst vanaf de eerste arbeidsdag die op deze van de kennisgeving volgt.

§ 2. De kennisgeving van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschiedt bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat. Zij geschiedt hetzij door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, wanneer de nieuwe arbeidsregeling een collectief karakter draagt, hetzij, wanneer de nieuwe arbeidsregeling geen collectief karakter draagt, door de overhandiging aan de werkman van een geschrift.

Bij afwezigheid van de werkman wordt de kennisgeving steeds bij een ter post aangetekende brief aan de belanghebbende verzonden.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt als arbeidsdag beschouwd iedere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT