21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2021

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, artikel 7bis, tweede en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007;

Gelet op de wet van 27 juni 2021 houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ESR code 3132/Artikel 527-350) ;

Gelet op de programmawet van 25 december 2016, artikel 28 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven 29 november 2021;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 90, en de artikelen 121 tot 124;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De in dit besluit bedoelde betalingen dekken de financiering van de bijkomende kosten veroorzaakt door de realisatie van de NAT tests HIV1 en HCV voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Art. 2. Het totale budget (TB) toegekend aan alle transfusie-instellingen, bedoeld in dit besluit, is beperkt tot 7.726.607 EUR.

Art. 3. § 1. Per instelling bedraagt het voorschot 80% van het gemiddelde van de subsidies ontvangen door deze instelling voor de laatste drie afgesloten boekjaren.

§ 2. Aan de volgende instellingen wordt er vóór de laatste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie van dit besluit een provisie uitgekeerd:

1) 3.515.386,46 EUR aan "het Rode Kruis Vlaanderen" te Mechelen door storting op rekeningnummer BE85 0013 7606 2006 van Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat, 40 - 2800 Mechelen;

2) 2.094.504,66 EUR aan « la Croix Rouge de Belgique » te Ukkel door storting op rekeningnummer BE68 0014 1611 6134 van Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, Stallestraat, 96 - 1180 Bruxelles;

3) 293.528,64 EUR aan de V.Z.W. « La Transfusion du Sang » te Charleroi door storting op rekeningnummer BE17 0910 1107 6621 van « La Transfusion du Sang », Boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi;

4) 108.047, 47 EUR aan de V.Z.W. « CHU UCL Namur » te Yvoir door storting op rekeningnummer BE30 0015 4082 6711 van CHU UCL Namur asbl, Avenue Docteur G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir.

Art. 4. § 1. Het definitieve saldo van de voor het jaar 2021 toegekende subsidie, in plus of in min, wordt berekend op basis van het totale aantal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT