21 DECEMBER 2020. - Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken houdende wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van 12 april 2018 tot delegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006, artikel 62, § 2.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Enig artikel. Aan titel 2 van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van 12 april 2018 tot delegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement wordt een hoofdstuk 5, dat bestaat uit artikel 34/1, toegevoegd, dat luidt als volgt:

HOOFDSTUK 5 Delegaties specifiek voor de afdeling Beleid

Art. 34/1. De ambtenaren van rang A1 of hoger binnen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT