21 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 augustus 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de bosontginningen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021

Vergoeding wegens verplaatsingskosten

(Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2022 onder het nummer 170542/CO/125.01)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "arbeiders" bedoelt men : de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 2. Als de tewerkstellingsplaats (plaats van de houtkap) ten minste 1 km gelegen is van de woonplaats van de arbeider krijgt deze zijn verplaatsingskosten terugbetaald als hij zijn privévoertuig gebruikt.

Op dezelfde manier krijgt de arbeider zijn verplaatsingskosten terugbetaald als hij zijn privévoertuig gebruikt voor zijn verplaatsingen tussen de zetel van de firma en de plaats van de houtkap.

De vergoeding zal op basis van het bedrag van de kilometervergoeding voorzien in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten uitgevoerd worden.

Art. 3. De tegemoetkoming van de werkgever in de verplaatsingskosten van de arbeiders tussen hun woonplaats en de werkplaats bedraagt, ongeacht het vervoermiddel, openbaar of privé :

1) Per maand : 85 pct. van de prijs van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 0,77;

2) Per week : 85 pct. van de prijs van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 0,77, vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 13;

3) Per dag : 85 pct. van de prijs van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT