21 APRIL 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikelen JB0-1JAB2ZZ-LO en JB0-1JAB2ZZ-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid,2°, b, en artikel 24, eerste lid;

- het decreet van 16 december 2022 houdende de opmaak van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft positief geadviseerd op 2 maart 2023.

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, zijn akkoord werd aangevraagd op 22 maart 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

De middelen die herschikt worden binnen deze herverdeling zullen toegevoegd worden aan de loonkredieten en de werkingskredieten van het departement WSE om tegemoet te komen aan de kredietbehoefte die in 2023 binnen het departement zal ontstaan omwille van de uitvoering van het zero-tolerance beleid arbeidsmigratie n.a.v. het Borealis dossier. Om misbruiken inzake economische migratie te voorkomen en op te sporen dienen de Vlaamse Sociale Inspectie, de dienst Economische Migratie en de dienst Administratieve Geldboeten te worden versterkt.

In totaal betreft het een kredietbehoefte van

- 764 keuro VAK/VEK aan loonkredieten,

- 39 keuro VAK/VEK aan werkingskredieten-ICT

- 57 keuro VAK/VEK aan andere werkingskredieten,

samen 860 keuro VAK/VEK.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019, gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022.

Initiatiefnemer(s)

Dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT