21 APRIL 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 21, § 3, vervangen bij de wet van 7 mei 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2019 houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Mevrouw Eline De Rycke wordt benoemd tot lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT