25 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 16, § 2 eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 16, § 2, eerste lid, 2°, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 maart 2010;

Gelet op de aanvraag van de Minister van Volksgezondheid van 7 april 2011;

Overwegende dat er reeds twee generieke selectiesprocedures voor projectmedewerker hebben plaatsgevonden, zonder dat de functie kon worden toegekend;

Overwegende dat er geen academische graad in crisisbeheersing bestaat, maar enkel aanvullende cursussen, bijvoorbeeld internationaal rampenmanagement;

Overwegende dat de functie een sterke operationele en technische inslag heeft, die beter aansluit bij profielen zoals dat van brandweerman of verpleegkundige;

Gelet op het protocol nr. 657 van 20 juli 2011 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT