15 JULI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB007 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, artikel 69;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB0070100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 wordt verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel :

(in duizend euro)

Verdeling van Verdeling naar ENT PR ESR KS Bedrag ENT PR ESR KS Bedrag GB0 GB007 0100 NGK 788 GB0 GC052 0100 NGK 788

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT