2 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1991 betreffende de goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en van de Bijlagen, opgemaakt te Parijs op 29 mei 1990;

Gelet op artikel 23, paragraaf 1, van de overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Minister van Financiën,

Besluit :

Artikel 1. De heer M.R.C. Monbaliu, Administrateur-generaal der Thesaurie, wordt benoemd tot plaatsvervangend Gouverneur van de Europese bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT