25 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de polder De Koebeemden

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, artikelen 2, 6, 7;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 16 juni 2006, 25 mei 2007, 7 december 2007, 12 december 2008 en 16 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1958 houdende bepaling van de datum waarop de wet betreffende de wateringen en de wet betreffende de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderzones;

Overwegende dat de opheffing van inactieve polders bijdraagt tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers; dat het voorstel tot opheffing van polder De Koebeemden hiertoe bijdraagt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 4 juni tot en met 23 juni 2010 in de stad Mechelen, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 4 juni tot en met 5 juli 2010 in de gemeente Sint-Katelijne-Waver, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende het gunstig advies van het stadsbestuur van Mechelen, gegeven op 19 september 2008;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver, gegeven op 6 oktober 2008;

Overwegende het gunstig advies van de betrokken polder De Koebeemden, gegeven op 31 mei 2010;

Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de aanpalende polder van Battenbroek, gegeven op 19 september 2010, dat de aanpalende polder van Rumst geen advies uitbracht;

Overwegende dat de polder De Koebeemden met een oppervlakte van ongeveer 145 ha te klein is om als apart bestuur te blijven fungeren;

Overwegende dat een fusie met de polder van Battenbroek uitgesloten is vermits hierdoor een bekkenoverschrijdende polder zou gecreëerd worden wat indruist tegen een logische afbakening gericht op de grenzen van het watersysteem;

Overwegende dat een fusie met de polder van Rumst zou resulteren in een polder met een oppervlakte van ongeveer 330 ha wat eveneens te klein is om als apart bestuur te blijven fungeren;

Overwegende dat de polder een te beperkte rol speelt inzake het lokale waterbeheer gezien haar te kleine oppervlakte;

Overwegende dat de polder in een normale financiële toestand verkeert en geen administratieve achterstand heeft;

Overwegende dat door opheffing van de polder het beheer van de waterlopen toekomt aan de beheerders zoals bepaald...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT