23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 31, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 januari 2003 en 8 juli 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juni 2005, 18 maart 2008 en 16 september 2010;

Overwegende dat sommigen leden aangewezen in voornoemde stagecommissie hun functies hebben neergelegd en dat derhalve in hun vervangingen moet worden voorzien;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorten onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de 1° wordt vervangen als volgt :

  als voorzitter, de heer Frank Monteny, adviseur-generaal bij de POD Wetenschapsbeleid.

  ;

 2. de 3° wordt vervangen als volgt :

  Mevr. Colette Janssen, adviseur, vertegenwoordiger van de directeur van stafdienst Personeel en Organisatie.

  ;

 3. de 4°, b) wordt vervangen als volgt :

  door het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare diensten :

  - gewoon lid :

  de heer Ronny Schallier;

  - plaatsvervangend lid :

  de heer Rob Renier;

  ;

 4. de 5° wordt vervangen als volgt :

  als griffier-verslaggever :

  - gewoon :

  Mevr. Ann Vanhorenbeeck, attachée bij de POD Wetenschapsbeleid;

  - plaatsvervangend :

  de heer Jacques Lust, attaché bij de POD Wetenschapsbeleid.

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juni 2005, 18 maart 2008 en 16 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 5. de 2° wordt vervangen als volgt :

  als algemene directeurs van de instellingen :

  - gewone leden :

  Mevr. Myriam Dewaide-Serck, algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

  de heer Patrick Lefèvre, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België;

  - als plaatsvervangende leden :

  Mevr. Camille Pisani, algemeen directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT