Landbouw en Visserij Wijziging van artikel 2, 5° en 11° van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers van de Strategische Adviesraad

Landbouw en Visserij

Wijziging van artikel 2, 5° en 11° van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Na beraadslaging,

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. In artikel 2, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij worden de woorden « Linn Dumez » vervangen door de woorden « Jeroen Gillabel ».

Art. 2. In artikel 2, 11° van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT