20 MEI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 440.942 euro voor het project `onderwijs aan jongeren binnen het aanbod beveiligend verblijf voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie' voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikelen 11 tot en met 14.

- het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, hoofdstuk 8.

- het decreet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022, artikel 12.

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Vlaams minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 5 mei 2022.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Jongeren binnen het aanbod beveiligend verblijf voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie hebben recht op onderwijs. Momenteel wordt dit recht onvoldoende gegarandeerd. De uitvoering van dit besluit maakt een dergelijk onderwijsaanbod mogelijk.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, hoofdstuk 8.

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Ten laste van het krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FGD2GE-WT, basisallocatie 1FG095 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2022, wordt een subsidie verleend aan:

Begunstigde: vzw Wingerdbloei, Waterbaan 153, 2100 Deurne

Subsidiebedrag: 100.872 euro

Rekeningnummer: IBAN BE26 7895 1818 4829

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer: 0410.878.241

Begunstigde: Jeugdzorg Emmaüs, Edgard Tinnellaan 1C, 2800 Mechelen

Subsidiebedrag: 106.476 euro

Rekeningnummer: IBAN BE73 3631 1445 5060

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer: 0411.515 075

Begunstigde: vzw MPI Oosterlo, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel

Subsidiebedrag: 31.850 euro

Rekeningnummer: IBAN BE 46 2300 0050 6036

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer: 0414.326.293

Begunstigde: Minor Ndako & Juna vzw, Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht

Subsidiebedrag: 33.624 euro

Rekeningnummer: IBAN BE13 0682 4514 9339

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT