20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Bongard et Millescheid » te Membach (Baelen) en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 december 1989, op de artikelen 21 en 22, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984 en op de artikelen 23 en 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende vaststelling van het beheersreglement der bosreservaten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 2002 tot oprichting van het bosreservaat « Le Bongard te Baelen;

Gelet op het bijzonder beheersplan van het bosreservaat « Le Bongard et Millescheid » te Membach (Baelen) vermeld in bijlage 2:

Gelet op het gunstig advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 23oktober 2018 ;

Gelet op het openbaar onderzoek over het bijzonder beheersplan van het bosreservaat « Le Bongard et Millescheid » te Membach (Baelen), dat door de gemeente Baelen tussen 22 november 2018 en 23 januari 2019 werd gevoerd en dat geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van de provincie Luik, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op het belang om kenmerkende habitats van bosverenigingen die voor de streek typisch zijn te behouden, met name de acidofiele beukenbossen met veldbies, de veenachtige berkenbossen, de eikenbossen met zomereik en de oligotrofe elzenbossen;

Gelet op de noodzaak voor de beheerders van de binnen de omtrek van het reservaat aanwezige waterlopen om onderhoudswerkzaamheden aan deze waterlopen te kunnen verrichten;

Overwegende dat voor deze verrichtingen voor het beheer van de waterlopen, de Directeur van de territoriaal bevoegde Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen ertoe gemachtigd moet worden om afwijkingen toe te staan van de verbodsbepalingen van de artikel 7 en 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende vaststelling van het beheersreglement der bosreservaten; ;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het bosreservaat "Le Bongard et Millescheid" beslaat de 406 ha 49 a 23 ca grond die aan het Waalse Gewest toebehoren en kadastraal bekend zijn of waren als volgt:

Gemeente Afdeling Sectie Plaatsnaam Perceel Oppervlakte (ha) Baelen 2 - Membach B Geitzbusch 178 k pie 21,7155 Baelen 2 - Membach B Haute Fange 173 x pie 16,4178 Baelen 2 - Membach B Brandehaag 185 s pie 2,7681 Baelen 2 - Membach B Brandehaag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT