20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat 'Thommen' te Burg-Reuland

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door de privéverenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, de artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 1996 tot erkenning van het natuurreservaat « Thommen »;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot erkenning van het natuurreservaat « Thommen »;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 houdende de tweede uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Thommen »;

Gelet op de aanvragen tot erkenning ingediend door de vzw NATAGORA voor de locatie « Thommen », op 17 september 2018;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling « Natuur » van de beleidsgroep « Landelijke Aangelegenheden », uitgebracht op 9 november 2018 ;

Gelet op het gunstige advies van de Beheerscommissie van het Natuurpark " Hoge-Venen/Eifel", gegeven op 24 januari 2019 ;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van Luik, gegeven op 14 maart 2019;

Overwegende dat de site de thuisbasis is van verschillende natuurlijke milieus met een potentieel voor het herbergen van de biodiversiteit, in het bijzonder vochtige weiden, waaronder zuurminnende laagvenen, acutiflore biesbossen en voedselrijke ruigten, mesofiele weiden, silicicole graslanden, loofboomwouden en aquatische milieus;

Overwegende dat deze site ten minste twintig soorten zeldzame planten herbergt, waarvan er 8 beschermd zijn, evenals verschillende zeldzame vogelsoorten, waaronder de klapekster;

Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat, in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora en het behoud van de natuurlijke habitats van het reservaat, beheers- en inrichtingshandelingen verricht moeten worden zodat de natuurlijke verschijnselen niet in volle vrijheid kunnen evolueren;

Overwegende dat die inrichtings- en beheershandelingen, die de instandhouding of het herstel van bepaalde gevoelige soorten beogen ten opzichte van andere niet gevoelige soorten kunnen inhouden dat bij de wet op het natuurbehoud verboden handelingen verricht moeten worden terwijl ze voordelig zijn voor de bescherming van de wilde fauna en flora alsook voor de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat en dat ze niet schadelijk zijn voor het behoud van de betrokken milieus in een gunstige staat van instandhouding;

Overwegende dat er bijvoorbeeld op niet-limitatieve wijze gewezen kan worden op de aanleg van vijvers die de wijziging van het bodemreliëf als gevolg heeft maar ook het onderhoud van rivieroevers, wat het verkeer van gemotoriseerde voertuigen met zich meebrengt, op de noodzaak te strijden tegen allesoverwoekerende plantensoorten, wat het wegnemen van struiken en het beschadigen van het plantendek inhoudt; of op de noodzaak om bijzondere gevoelige dieren- of planten soorten te beschermen tegen predatie door gewonere soorten, die bijgevolg gestrikt of verjaagd moeten kunnen worden d.m.v. geschikte technieken;

Overwegende dat natuurreservaten soorten herbergen, waarvoor een wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is;

Overwegende dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT