20 JULI 2023. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, § 1 gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie, artikel 14;

Overwegende dat de kandidaten aan de voorwaarden voldoen teneinde het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging te bekomen, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie;

Overwegende dat een inwerkingtreding op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad de onmiddellijke uitoefening van de toegekende bevoegdheden toelaat;

Op de voordracht van de minister van Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging en de bevoegdverklaringen toegangscontrole en veiligheidscontrole, fouillering van de passagier en zijn handbagage, veiligheidscontrole met conventionele x-ray apparatuur, veiligheidscontrole van de ruimbagage en veiligheidscontrole met behulp van sporendetectie-apparatuur, wordt toegekend aan de volgende personeelsleden van de luchthavenexploitant, Brussels Airport Company NV:

  1. de heer Thomas VANHERREWEGEN;

  2. mevrouw Celien...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT