20 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het opschrift van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 wordt vervangen als volgt: "wet houdende de militaire programmering op het gebied van investeringen, personeel en technologische versterking voor de periode 2023-2030".

Art. 3. In dezelfde wet wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen als volgt:

"Inleidende bepalingen".

Art. 4. In hoofdstuk 1 van dezelfde wet wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 1/1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder:

 1. "hoofdmaterieel": de wapensystemen en de daaraan verbonden technologie die wegens de lange vernieuwingscyclus en de aanzienlijke investeringsbedragen niet kunnen worden geprogrammeerd in het kader van de courante investeringen;

 2. "Ministerie": het Ministerie van Landsverdediging;

 3. "defensie-inspanning": de jaarlijkse, Belgische vereffeningsuitgaven voor defensie, met inbegrip van de uitgaven buiten de defensiebegroting (externe uitgaven voor defensie), in verhouding tot het bruto binnenlands product en uitgedrukt in percentage (of het BBP-percentage).".

  Art. 5. In hoofdstuk 1 van dezelfde wet wordt een artikel 1/2 ingevoegd, luidende:

  "Art. 1/2. Deze wet bepaalt de basisprincipes gedurende de periode 2023-2030 voor:

 4. de evolutie van het personeelbestand, de werving van personeel en de revalorisatiemaatregelen bij het Ministerie;

 5. de investeringen in hoofdmaterieel;

 6. de versterking van de technologische en industriële basis in het domein van veiligheid en defensie.".

  Art. 6. In dezelfde wet wordt een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, luidende:

  "De evolutie van het personeelsbestand, de personeelswerving en de revalorisatie".

  Art. 7. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 1/3 ingevoegd, luidende:

  "Art. 1/3. De begrotingsmiddelen ondersteunen de evolutie van het personeelsbestand van het Ministerie volgens een groeipad dat overeenstemt met het ambitieniveau en de revalorisatie van het defensiepersoneel.

  Het ambitieniveau bedraagt 29100 militaire en burgerpersoneelsleden in 2030.".

  Art. 8. In hetzelfde hoofdstuk 1/1 wordt een artikel 1/4 ingevoegd, luidende:

  "Art. 1/4. De personeelswerving waarborgt de gewenste evolutie van het personeelsbestand naast en in overeenstemming met de investeringen in hoofdmaterieel. De geraamde wervingsaantallen voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT