20 JULI 2022. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de zwarte ademhalingsbeschermingsmaskers van het merk 'YWSH', model SH-ZK12 en batchnummer 202101 A

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, §§ 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017, en 3;

Overwegende dat de zwarte ademhalingsbeschermingsmaskers van het merk "YWSH", model SH-ZK12 en batchnummer 202101 A, waarvan de distributeur 24pharma, Willem Van Doornyckstraat 46, 9120 Beveren is, veilig moeten zijn voor de gebruikers;

Overwegende dat deze producten onderworpen zijn aan de Verordening (EU) nr. 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (hierna PPER genoemd);

Overwegende dat deze ademhalingsbeschermingsmaskers niet voldoen aan artikel 10, lid 3 (adres importeur), artikel 8, lid 8 (EU-conformiteitsverklaring bij het product), artikel 15 (niet conforme EU-conformiteitsverklaring), bijlage II, punt 1.4 (niet conforme handleiding) en bijlage III (onvolledige technische documentatie) van de PPER;

Overwegende dat deze producten voorgesteld worden als zijnde in overeenstemming met de norm EN 149:2001 + A1:2009 "Ademhalings-beschermingsmiddelen - Filterende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes - Eisen, tests, merken";

Overwegende dat deze producten niet voldoen aan punt 7.9.1 (goede pasvorm op het gelaat) van de norm EN 149:2001 + A1:2009;

Overwegende dat hierdoor de totale filtercapaciteit van het masker onvoldoende is;

Overwegende dat het masker onvoldoende bescherming biedt, zelfs in combinatie met andere aanbevolen maatregelen;

Overwegende dat, ingevolge deze vaststellingen, deze producten niet voldoen aan de eisen van de PPER en niet voldoen aan de eisen van artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en dus als gevaarlijke producten moeten worden beschouwd;

Overwegende dat de distributeur 24pharma, Willem Van Doornyckstraat 46, 9120 Beveren, met een aangetekend schrijven op 2 juni 2021 en 5 juli 2021 op de hoogte is gebracht van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT