20 JULI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021

Tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 (Overeenkomst geregistreerd op 17 februari 2022 onder het nummer 170317/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2. In de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 wordt in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad de leeftijdsgrens op :

- 55 jaar gebracht voor de werknemers die in een landingsbaan (1/5de) lange loopbaan of zwaar beroep stappen;

- 55 jaar gebracht voor de werknemers die in een landingsbaan (1/2de) lange loopbaan of zwaar beroep stappen.

De werknemer moet op het ogenblik van schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestaties voldoen aan één van de volgende voorwaarden :

  1. ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT