20 JULI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het verzekeringswezen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021

Tijdskrediet landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan (Overeenkomst geregistreerd op 16 februari 2022 onder het nummer 170250/CO/306)

Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156

Art. 2. Met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021 wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot het recht op uitkeringen in het kader van de "landingsbanen" (het tijdskrediet eindeloopbaan) gebracht op 55 jaar bij een arbeidsduurvermindering met 1/5de en bij een arbeidsduurvermindering met 1/2de (voor de periode 2021-2022).

Deze bepaling is van toepassing mits wordt voldaan aan de voorwaarden bepaald in de interprofessionele overeenkomst nr. 103ter betreffende het tijdskrediet en bovenvermelde overeenkomst nr. 156 (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende).

Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157

Art. 3. Met toepassing van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT