20 JULI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid (2023-2024) ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid (2023-2024) ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het verzekeringswezen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021

Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid (2023-2024) ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 (Overeenkomst geregistreerd op 16 februari 2022 onder het nummer 170251/CO/306)

Inleiding :

Deze overeenkomst maakt de aanvraag van de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid mogelijk door werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en die voldoen aan de interprofessionele voorwaarden (voor de periode januari 2023 - december 2024).

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de regelgeving betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid bepaald in :

- het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT