20 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, artikel 6, § 1, 1° ;

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 64/2, § 1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 84/1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en vervangen bij de wet van 2 juni 2022, artikel 110, § 1, vijfde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 113/1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 139, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, artikel 139/1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wetten van 19 november 2017 en 2 juni 2022, en artikel 139/2, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 19 november 2017;

Gelet op de wet van 2 juni 2022 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A, artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juli 1997 tot uitvoering van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-513 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 28 september 2020;

Gelet op het advies 71.615/4 van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

  "2° met succes de vorming voor kandidaat hoofdofficier gevolgd heeft.";

 2. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "De kandidaat die nog niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, waardoor de kandidatuur niet samen met die van de officieren met gelijke anciënniteit kan worden onderzocht, wordt ingeschreven op de eerste kandidatenlijst die zal worden onderzocht nadat hij aan deze voorwaarden voldoet.".

  Art. 2. In artikel 3, § 5, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de Krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de woorden "eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor" vervangen door de woorden "eerste sergeant-majoor en het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef".

  Art. 3. In artikel 14, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de woorden "nog slechts" opgeheven.

  Art. 4. In artikel 11, 3°, van het koninklijk besluit van 29 juli 1997 tot uitvoering van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006, worden de woorden "en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor" opgeheven.

  Art. 5. In artikel 30, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 september 2016, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

  "2° reeds minimum twee jaar de vorming voor kandidaat hoofdofficier met succes gevolgd hebben.".

  Art. 6. Het opschrift van het koninklijk besluit van 26 december 2013 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor, wordt vervangen als volgt:

  "Koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT