20 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 9, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en tweede lid, artikel 12, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en artikel 18, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 20 mei 2019 en 2 juni 2022;

Gelet op de wet van 2 juni 2022 tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-519 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 27 november 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 1 juni 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 3bis van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009, wordt opgeheven.

Art. 2. In artikel 3quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009, worden de woorden "in de artikelen 3bis, 3ter en 3quater" vervangen door de woorden "in de artikelen 3ter en 3quater".

Art. 3. In artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2012 en 7 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden "De commandant van de Dienst onthaal en oriëntatie is bevoegd" vervangen door de woorden "De autoriteit binnen de algemene directie human resources belast met de rekrutering en de selectie is bevoegd";

  2. in het tweede lid worden de woorden "De commandant van de Dienst onthaal en oriëntatie" vervangen door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT