20 JULI 2022. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2022 worden geopend en verdeeld in basisallocaties (vakdomeinen) overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2022 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

Duizend EUR Vastleggingskredieten: Limitatieve vereffenings-kredieten Niet-limitatieve vereffeningskredieten: Uitgavenkredieten 22.296.123 20.265.401 Waaronder Vastleggingsmiddelen Vereffeningsmiddelen Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen 440.938 442.858

Art. 2. In 2022, het artikel 26, § 1, 3°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt opgeschort wat de verdelingen van de kredieten en de niet-limitatieve vereffeningskredieten.betreft.

Art. 3. Artikel 4 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het informaticabeleid over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties (vakdomeinen) "Specifieke informatica" van de functionele programma's van de organisatieafdelingen naar de basisallocaties (vakdomeinen) van de Waalse Overheidsdienst Digitale Technologieën alsook van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor acties inzake informaticabijstand naar de basisallocaties 12.05 en 74.05 (vakdomeinen 039.004 (ESER-code 12) en 039.012 (ESER-code 74)) van programma 12.21 (WBFIN-programma 12.039) voor eWBS. ».

Art. 4. Het artikel 5 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

"In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget" voor de aangepaste begroting 2022 vastgesteld op 78.973 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2022 voor de inflatie 2021 en 2022 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd. ».

Art. 5. Het artikel 6 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

"In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2022 vastgesteld op 36.162 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2022 voor de inflatie 2021 en 2022. ».

Art. 6. Het artikel 7 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

"In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2022 vastgesteld op 1.439.711 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2022 voor de inflatie 2021 en 2022 en van de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen, alsook, voor 2022, met een enveloppe van 11.189 duizend euro. ».

Art. 7. Het artikel 10 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

"In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's van de organisatieafdelingen en programma 02 (WBFIN-programma 031) (personeelsbeheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest. ».

Art. 8. Het artikel 23 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties (vakdomeinen) van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 en 61.01 (vakdomeinen 091.018 (ESER-code 41) en 091.089 (ESER-code 61)) van programma 02 (WBFIN-programma 091) van organisatieafdeling 17 en 41.01 en 61.01 (058.024 (ESER-code 41) en 058.049 (ESER-code 61)) van programma 04 (WBFIN-programma 058) van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) alsook naar basisallocatie 01.01 (vakdomein 121.001 `ESER-code 01)) van programma 01 (WBFIN-programma 121) van organisatieafdeling 36 en van programma 01 (WBFIN-programma 120) van organisatieafdeling 34 om de reserve in verband met Europese cofinanciering te verhogen. ».

Art. 9. Het artikel 32 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

"De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten:

- op 1 augustus 2022: 66.043.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen (BA 41.05.40 (vakdomein 091.022 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091));

- op 1 oktober 2022 : 36.162.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds (BA 41.06.40 (vakdomein 091.023 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091));

- uiterlijk op 31 december 2022: 13.000.000 euro die de steun aan gemeenten in het kader van de pensioenkwestie vormen (BA 41.07.40 (vakdomein 091.058 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091)). ».

Art. 10. Het artikel 36 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Begroting en de bevoegde Vakministers ertoe gemachtigd de nodige kredieten over te dragen van BA 01.02 (vakdomein 122.001 (ESER-code 01)) "Herstelplan van Wallonië" en van BA 01.03 (vakdomein 122.002 (ESER-code 01)) "Voorziening voor de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit (FRR)", van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122), van BA 01.05 (vakdomein 028.005 (ESER-code 01)) "Voorziening voor economisch herstel", van BA 01.07 (vakdomein 028.007 (ESER-code 01)) "COVID-reserve", van BA 01.10 (vakdomein 028.008 (ESER-code 01)) "Voorziening Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08 (WBFIN-programma 10.028) en van de "Reserve Ukraine" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) naar de basisallocaties (vakdomeinen) met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten die door de Waalse Regering worden goedgekeurd in het kader van het Economisch herstelplan, het Herstelplan van Wallonië, met het oog op de financiering van projecten in verband met de thema's Veerkracht/herstel/herstructurering, met het oog op de financiering van uitgaven in verband met COVID-19, de gevolgen van de geopolitieke situatie in Oekraïne."

Art. 11. Het artikel 37 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt:

In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bevoegde Vakministers en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de nodige vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle programma's van de begroting van het Waalse Gewest naar BA 01.02 (vakdomein 122.001 (ESER-code 01)) "Herstelplan van Wallonië" en van BA 01.03 (vakdomein 122.002 (ESER-code 01)) "Voorziening voor de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit (FRR)", van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) en betreffende BA 01.05 (vakdomein 028.005 (ESER-code 01)) "Voorziening voor economisch herstel", BA 01.07 (vakdomein 028.007 (ESER-code 01)) "COVID-reserve", BA 01.10 (vakdomein 028.008 (ESER-code 01)) "Voorziening Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08 (WBFIN-programma 10.028) en van de "Reserve Ukraine" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122). ».

Art. 12. In artikel 48 van het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022:

  1. wordt het eerste lid gewijzigd als volgt:

    "Binnen de perken van de betrokken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT