20 JULI 2022. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en wetenschappelijk onderzoek

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

TITEL I. - Bepalingen betreffende het hoger onderwijs

HOOFDSTUK 1. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat

Artikel 1. In artikel 22, § 1, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 2. In artikel 31, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "De benoemingsbesluiten bedoeld in artikel 22, § 1, en de aanwijzingen bedoeld in artikel 22, § 2" vervangen door de woorden "de aanwijzingen bedoeld in artikel 22, § 1, en artikel 22, § 2".

Art. 3. In artikel 50, vierde lid, van dezelfde wet, worden de woorden "De leden 5 en 6 van artikel 22 zijn van toepassing" vervangen door de woorden "Artikel 22, § 1, vierde lid, is van toepassing".

HOOFDSTUK 2. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van het personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen

Art. 4. In bijlage II van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van het personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de regel

  Didactiek van een vak a. het diploma van specialisatiemaster inzake, afdeling 1, 2 of 3, afhankelijk van het betrokken onderwijsniveau, of b. de graad van meester in het onderwijs afdeling 4 of c. een masterdiploma dat overeenstemt met een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen die overeenstemmen met een van de cursussen die moeten worden gegeven zoals omschreven in deze bijlage, waarbij deze cursus deel uitmaakt van het programma van rechtstreekse of uitgestelde initiële lerarenopleiding zoals omschreven in het decreet van 7 februari 2019. Deze master wordt aangevuld met de academische graad van geaggregeerde meester in het onderwijs, Studievak 4, omschreven in de artikelen 24 en volgende van hetzelfde decreet, het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid of het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid passend bij het hoger onderwijs.Het bekwaamheidsbewijs vermeld onder a, b of c wordt aangevuld met het bekwaamheidsbewijs van master in de specialisatie lerarenopleiding zoals omschreven in de artikelen 42 en volgende van het decreet van 7 februari 2019 tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding. Vijf jaar ervaring als leraar in het leerplichtonderwijs is de vereiste kwalificatie.

  wordt vervangen door de regel :

  Didactiek van een discipline (1) a. het diploma van master in de pedagogische specialisatie afdelingen 1 en 2 of b. het diploma van master in de pedagogische specialisatie afdelingen 3, 4 en 5 of c. de graad van meester in het onderwijs sectie 4 of d. een masterdiploma dat overeenstemt met een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen die overeenstemmen met een van de opleidingen die moeten worden gegeven zoals omschreven in deze bijlage, waarbij deze opleiding deel uitmaakt van het programma van directe of uitgestelde initiële lerarenopleiding zoals omschreven in het decreet van 7 februari 2019. Dit masterdiploma wordt aangevuld met de academische graad van meester in het onderwijs, afdeling 5, zoals omschreven in artikel 31 van hetzelfde decreet, het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid of het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid passend bij het hoger onderwijs. Het bekwaamheidsbewijs vermeld onder a, b of c wordt aangevuld met het bekwaamheidsbewijs van master in de specialisatie lerarenopleiding zoals omschreven in de artikelen 51 en volgende van het decreet van 7 februari 2019 tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding. Vijf jaar ervaring als leraar in het leerplichtonderwijs is de vereiste kwalificatie.

  (1) Deze regel zal in 2023-2024 in werking treden.

 2. de regel

  Beoefeningsleraar Naargelang het niveau van het onderwijs en de betrokken vakken, het masterdiploma van de onderwijsspecialisatie afdeling 1, 2 of 3 aangevuld met het masterdiploma van de lerarenopleiding zoals gedefinieerd in de artikelen 42 en volgende van het decreet van 7 februari 2019 tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding. Vijf jaar ervaring als leraar in het leerplichtonderwijs op een niveau dat overeenkomt met dat waarop de toekomstige leraren die zij begeleiden worden voorbereid, is de vereiste kwalificatie.

  wordt vervangen door de regel:

  Beoefeningsleraar(2) Naargelang het niveau van het onderwijs en de betrokken vakken, het diploma van master in het onderwijs afdeling 1, 2 of 3 aangevuld met het bekwaamheidsbewijs van master in de specialisatie lerarenopleiding zoals omschreven in de artikelen 51 en volgende van het decreet van 7 februari 2019 tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding. Vijf jaar ervaring als leraar in het verplichte onderwijs op een niveau dat overeenkomt met het niveau waarop de toekomstige leraren die zij begeleiden worden voorbereid, is de vereiste kwalificatie.

  (2) Deze regel zal in 2023-2024 in werking treden.

  HOOFDSTUK 3. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten)

  Art. 5. In artikel 466ter van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in Hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in lid 1 worden de woorden "en voor het academiejaar 2022-2023" toegevoegd na de woorden "voor het academiejaar 2021-2022";

 4. in lid 2 worden de woorden "het volgende academiejaar" vervangen door de woorden "gedurende de academiejaren 2022-2023 en 2023-2024" en wordt het woord "vóór" ingevoegd tussen de woorden "indien het ambt overeenkomstig artikel 100 vacant wordt verklaard".

  HOOFDSTUK 4. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen daarvan en tot opheffing van de uitvoeringsbesluiten ervan

  Art. 6. Artikel 1 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen daarvan, wordt vervangen door de volgende tekst:

  "Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op kandidaten voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) bedoeld in artikel 2, 5° en op instellingen voor hoger onderwijs die gemachtigd zijn om de hierboven bedoelde opleiding te verstrekken, namelijk:

 5. universiteiten die studies van de tweede cyclus organiseren;

 6. hogescholen die postuniversitaire studies op het gebied van economie en management organiseren;

 7. de instellingen voor hoger onderwijs voor sociale promotie die het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid uitreiken aan houders van een diploma van hoger onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.".

  Art. 7. In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 8. Er wordt een vijfde punt toegevoegd, dat als volgt luidt:

  "5° Kandidaten voor het CAPAES: meesters praktijkopleiding, assistent-meesters en docenten aangeworven bij een hogeschool, alsmede hoogleraren algemene cursussen, technische cursussen, cursussen beroepspraktijk, technische cursussen en cursussen beroepspraktijk, cursussen psychologie-pedagogie-methodologie en bijzondere cursussen, aangeworven in het hoger onderwijs voor sociale promotie;

 9. Er wordt een punt 6° toegevoegd, dat als volgt luidt:

  "6° Administratie: de administratie belast met het hoger onderwijs".

  Art. 8. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de woorden "meesters praktijkopleiding, assistent-meesters en docenten aangeworven bij een hogeschool, alsmede hoogleraren algemene cursussen, technische cursussen, cursussen beroepspraktijk, technische cursussen en cursussen beroepspraktijk, cursussen psychologie-pedagogie-methodologie en bijzondere cursussen, aangeworven in het hoger onderwijs voor sociale promotie" vervangen door de woorden "CAPAES-kandidaten".

  Art. 9. In artikel 4, vijfde lid, 5de streepje, van hetzelfde decreet, worden de woorden "in artikel 4, § 2, van het decreet van 5 augustus 1995 tot vaststelling van de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, hierna het decreet van 5 augustus 1995" vervangen door de woorden "in artikel 2 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hoger onderwijslandschap en de academische studieorganisatie".

  Art. 10. In artikel 5, § 5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de vrijstellingen bedoeld in de artikelen 60 en 61 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten en in de artikelen 34 en 35 van het decreet van 5 augustus 1995 tot vaststelling van de algemene organisatie van het hoger onderwijs in de hogescholen" vervangen door de woorden "tot de valorisatie van studiepunten als bedoeld in artikel 117 van het decreet van 7 november 2013 en tot de valorisatie van kennis of competenties als bedoeld in artikel 67, vierde en vijfde lid, en artikel 119 van hetzelfde decreet".

  Art. 11. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 10. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van de hogeschool of van de instelling die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT