20 JULI 2020. - Decreet tot invoering van een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de aanneming of wijziging van beroepsreglementeringen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. - Europese clausule

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen.

Art. 2. - Toepassingsgebied

Dit decreet is van toepassing op de bepalingen ter reglementering van de beroepen die binnen de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap vallen.

Dit decreet stelt de regels vast voor een gemeenschappelijk kader om, voordat nieuwe bepalingen ter reglementering van een beroep worden ingevoerd of bestaande bepalingen ter reglementering van een beroep worden gewijzigd, te beoordelen of die bepalingen evenredig zijn; dit decreet waarborgt daarbij een hoog niveau van consumentenbescherming.

Wanneer specifieke vereisten betreffende de reglementering van een bepaald beroep zijn vastgelegd in een afzonderlijke handeling van de Unie die de lidstaten geen keuze laat ten aanzien van de precieze wijze waarop deze vereisten moeten worden omgezet in nationaal recht, zijn de overeenkomstige bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing.

Art. 3. - Definities

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

 1. bepalingen ter reglementering van een beroep: alle wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen die de toegang tot een gereglementeerd beroep of de uitoefening, dan wel één van de wijzen van uitoefening, van een gereglementeerd beroep beperken, met inbegrip van het voeren van beroepstitels en de beroepsactiviteiten die een dergelijke titel toelaten, en die binnen het toepassingsgebied vallen van de wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen van de Duitstalige Gemeenschap tot omzetting van de richtlijn 2005/36/EG;

 2. beschermde beroepstitel: een vorm van reglementering van een beroep waarbij het voeren van een titel in het kader van een beroepsactiviteit of een geheel van beroepsactiviteiten uit hoofde van wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect afhankelijk wordt gesteld van het bezit van een specifieke beroepskwalificatie, en het onterecht voeren van die titel aanleiding geeft tot sancties;

 3. richtlijn 2005/36/EG: de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

 4. voorbehouden activiteiten: een vorm van reglementering van een beroep waarbij de toegang tot een beroepsactiviteit of een geheel van beroepsactiviteiten uit hoofde van wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect wordt voorbehouden aan de beoefenaars van een gereglementeerd beroep die een specifieke beroepskwalificatie bezitten, ook wanneer de activiteit wordt gedeeld met andere gereglementeerde beroepen.

  Voor de toepassing van dit decreet gelden, onverminderd de definities vermeld in het eerste lid, de definities vermeld in de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties.

  HOOFDSTUK 2. - Beginsel van non-discriminatie en doelstellingen van algemeen belang

  Art. 4. - Beginsel van non-discriminatie

  Voorafgaand aan de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen ter reglementering van een beroep wordt ervoor gezorgd dat die bepalingen direct noch indirect discriminerend zijn op grond van nationaliteit of woonplaats.

  Art. 5. - Rechtvaardiging uit hoofde van doelstellingen van algemeen belang

  Bij de invoering of wijziging van wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen ter reglementering van een beroep wordt ervoor gezorgd dat die invoering of wijziging gerechtvaardigd is uit hoofde van doelstellingen van algemeen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI