20 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen te 7700 Moeskroen

Bij ministerieel besluit van 20 december 2022, wordt de Directie Wegen van Bergen gemachtigd om, om redenen van openbaar nut, over te gaan tot de onteigening van een onroerend goed voor de aanleg van voetgangers- en fietsvoorzieningen langs de N513, rechts van de rotonde Plavitout, gevestigd te Moeskroen, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 412 L, vermeld als grondinneming nr. 1 in de tabel der grondinnemingen.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van bovengenoemde goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 22 november 2018 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT