20 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (of programmatorische overheidsdienst), het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum

In het Belgisch Staatsblaad van 13 januari 2023, blzn 6278, 6279 en 6280, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht

  1. In de tekst van het artikel 5, § 2, tweede zin, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2022, wordt het woord "gedurende" in het Nederlands geschrapt.".

  2. Tussen artikel 8 en artikel 9, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2022, wordt het nieuw artikel 8bis ingevoegd in plaats van tussen artikel 7 en artikel 8.

  3. In de tekst van het artikel 9, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2022, wordt het schrappen van de woorden "4° voor de werving van de houder van de managementfunctie -3, door de houders van de managementfuncties -1 en -2 en de voorzitter van het directiecomité" in het tweede lid gedaan (in plaats van het derde lid).

  4. In de tekst van het artikel 20 van hetzelfde koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT