20 DECEMBER 2021. - Wet betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Somalië (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ten gunste van Somalië wordt gefinancierd door de overschrijving van het aan België toekomende aandeel van 2,36 miljoen speciale trekkingsrechten in de door het IMF verdeelde middelen van de SCA-1 rekening en de deferred charges adjustments van de Interim Somalia Subaccount naar de Somalia Administered Account.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT